IMG_4976

The Tunisian border, next to Algeria

IMG_4976